Algemene Voorwaarden

The Kyno
Stationsstraat 12-14, 1502 Lembeek
kyno.lembeek@outlook.com
BE 0682 759 442

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die The Kyno Shop worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door The Kyno Shop werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door The Kyno Shop.

Privacybeleid:

Alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, worden als persoonsgegevens beschouwd. Deze omvatten onder meer de voor- en familienaam, leeftijd, adres, e-mailadres, locatie van de gebruiker, IP-adres, etc.. The Kyno Shop zal deze persoonsgegevens niet aan derden doorgeven.

Terugbetalingsbeleid:

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – 6/4/2010:

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

The Kyno Shop kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing op bestellingen geplaatst na deze wijzigingen. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht op basis van de Belgische wet.

Verzendbeleid:

The Kyno Shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Wij streven naar een zo vlot mogelijk verzending. Daarom zal uw verzending na het vertrekken in onze shop de volgende werkdag al worden geleverd.

Wij wijzen u erop dat The Kyno Shop niet verantwoordelijk is voor verlies, schade en diefstal door transporteur.

Wettelijke Kennisgeving:

The Kyno Shop verzekert dat het product in goede staat is en (dus) werkt. Als dat niet het geval is, heeft de koper recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

Alle kopers met betrekking tot de geleverde diensten door goederen dienen door de klant aan The Kyno Shop te worden meegedeeld binnen een termijn van 14 dagen na de levering of aankoop in de winkel.

Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van The Kyno Shop.

Indien binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.